طبقه بندی عسل

طبقه بندی عسل

طبقه بندی شده براساس میزان شکر و کیفیت عسل

sucroes Percentage 10 , sucroes percentage 5

sucroes percentage 3 , sucroes percentage 1.5

 

عسل های با کیفیت و استانداردهای مطابق با استانداردهای جهانی از ما بخواهید

طراحی و توسعه : نونگار پردازش